Cookie beleid vv HSC

De website van vv HSC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersbeleid HSC

Vrijwilligersbeleid vv HSC.

Voetbalvereniging HSC is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers. Momenteel zijn er ongeveer 110 vrijwilligers actief. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Het streven van vv HSC is om iedereen de mogelijkheid te geven om lid te worden van onze vereniging. Een andere reden om vrijwilligers te werven/actief te krijgen is om de saamhorigheid te vergroten en om de vereniging op een verantwoorde manier te kunnen laten functioneren. vv HSC is een vereniging die initiatieven ontwikkelt die erop zijn gericht, mensen te interesseren in vrijwilligerswerk, mensen te stimuleren om vrijwilligerswerk binnen de vereniging op te pakken en vrijwilligers te ondersteunen, zodat zij hun werkzaamheden goed en met plezier uit kunnen voeren. Dit betekent: aandacht organiseren voor de mensen en het werk, waardoor ze

gemotiveerd zijn (en blijven) om werkzaamheden binnen de vereniging te verrichten.

 

Vv HSC kent de volgende uitgangspunten:

doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.
de vereniging vervult ook een sociale en maatschappelijke functie.
van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij vv HSC. Een vrijwilliger die binnen vv HSC een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag dan geen sprake zijn.
de vrijwilliger die werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie, zijnde trainer of leider met minderjarigen (onder de 18 jaar), is verplicht een VOG te kunnen overleggen. Hij/Zij kan pas na ontvangst door de vereniging van de VOG zijn of haar functie uit oefenen.
stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen. Bijvoorbeeld voor trainer- en scheidsrechteropleidingen, maar er zijn ook diverse andere mogelijkheden.
zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te coördineren, reguleren en nog belangrijker, te waarderen
het bestuur stelt zich ten doel het verder ontwikkelen van het beleid
de taken moeten aansluiten bij de capaciteiten en de interesses van de vrijwilliger
vrijwilligers werken binnen de beleidskaders zoals genoemd in het beleidsplan van vv HSC
vrijwilligers krijgen begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van hun taken via diverse commissies (bv: nieuwe trainer via de jeugdcommissie, horecataken via de clubhuisbeheerder en sponsors via de sponsorcommissie
vrijwilligers worden betrokken bij zaken die van belang zijn voor hun vrijwilligerswerk
vrijwilligers zijn tijdens het uitoefenen van het vrijwilligerswerk verzekerd via de KNVB mits ze lid zijn van de vereniging
zowel de vrijwilligers als de organisatie houden zich aan de gemaakte afspraken
vrijwilligers staan formeel geregistreerd bij HSC, dit is in beheer bij de secretaris

 

Vrijwilligers van vv HSC handelen in hun werkzaamheden altijd in het belang van de vereniging en in belang van het welbevinden van medeleden, in het bijzonder waken zij ervoor, dat wanneer zij werken met minderjarige leden, dat er dan een gezonde relatie en machtsverhouding bestaat tussen minderjarig lid en vrijwilliger.

Inhoud:

1. Werving van de vrijwilliger

2. Taken van de vrijwilliger

3. Afspraken

4. Begeleiding

5. Deskundigheidsbevordering

6. Waarderen/belonen

7. Verzekeringen

8. Onkostenvergoedingen

9. Klachtenregeling

10. Beëindiging vrijwilligerswerk

 

1. Werving van de vrijwilliger (verder in te vullen)

HSC doet een beroep op alle leden en de ouders van jeugdleden om vanuit morele verantwoordelijkheid vrijwilligers taken op zich te nemen, hieronder bij punt twee zijn een aantal taken als voorbeeld genoemd

 

2. De taak van de vrijwilliger (verder in te vullen)

Belangrijk is dat de taken en verantwoordelijkheden/bevoegdheden zo duidelijk mogelijk omschreven worden.

Taak/functieomschrijvingen van de werkzaamheden, die worden uitgevoerd door vrijwilligers en door beroepskrachten zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Voorbeelden hiervan zijn:

Horecamedewerker
Schoonmaakmedewerker voor de kleed- en clubaccommodatie
Functioneren als scheidsrechter/ grensrechter/ trainer/ leider/ coördinator
Uitvoeren van beheer waaronder groen en onderhoud
Communicatie/ website/ sociale media
Materiaalbeheer (ballen/shirt e.d.)
Lid zijn van commissies

 

3. Afspraken

Bij het intakegesprek worden de volgende punten worden besproken:

Motivatie en beschikbare tijd van de vrijwilliger
Capaciteiten, interesses en vaardigheden van de vrijwilliger. Er zorg voor dragen dat deze matchen bij de uit te voeren vrijwilligerstaak.
Informatie over de vrijwilligerstaak/activiteit
Afspraken/gedragsregels binnen de organisatie waar de vrijwilliger zich aan moet houden
Mogelijkheden voor vrijwilligers om vrijwilligerscursussen te volgen
De afspraken tussen de vrijwilliger en de organisatie kunnen worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (een contract) waarin de onderlinge afspraken zijn opgenomen (deze wordt door beide partijen ondertekend).
Contactgegevens uitwisselen (AVG proof)

 

4. Begeleiding

De vrijwilliger heeft recht op begeleiding. Hierdoor wordt de vrijwilliger in staat gesteld om de werkzaamheden op een prettige en optimale manier zich eigen te maken. De ? is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning. De aard van de begeleiding is afhankelijk van de werkzaamheden en van de vrijwilliger zelf. Deze begeleiding kan individueel of groepsgewijs plaatsvinden.

 

5. Deskundigheidsbevordering

Als er specifieke eisen worden gesteld aan de vrijwilliger ten behoeve van het vrijwilligerswerk, dan verdient het de aanbeveling hierover informatie te verstrekken (denk bijvoorbeeld aan een trainersdiploma, EHBO diploma of BHV). En ook moet duidelijk zijn wie de kosten vergoed.

 

6. Waarderen/ belonen

Voetbalvereniging vv HSC zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te coördineren, reguleren en nog belangrijker, te waarderen. Het bestuur is verantwoordelijk om een aantal keren per seizoen aandacht te hebben voor alle vrijwilligers in de vorm van een activiteit of een kleinigheid als blijk van waardering.

 

7. Verzekeringen

Bij schade dient de vrijwilliger eerst zijn of haar eigen WA verzekering aan te spreken. Indien een vrijwilliger lid is van de vereniging is deze automatisch verzekerd via de KNVB (standaard verzekering) waar ook in sommige gevallen aanspraak op gedaan kan worden.

 

8. Onkostenvergoedingen

Het bestuur staat vrij een vrijwilliger voor een onbelaste onkostenvergoeding in aanmerking te laten komen.

 

9. Klachtenregeling (indien van toepassing nader in te vullen)

De eerst aangewezen weg om klachten te bespreken is om deze te melden bij de desbetreffende commissie waard de taak onder valt. Ook is het te allen tijden mogelijk om een klacht schriftelijk dan wel mondeling te melden bij het bestuur. Daarnaast heeft de vereniging een vertrouwenspersoon, voor de gegevens verwijzen wij graag naar de website van HSC (Vertrouwenspersoon vv-HSC - vv HSC)

 

10. Beëindigen vrijwilligerswerk

Bij het opzeggen van de overeenkomst door de vrijwilliger is het wel wenselijk dat het werk wordt overgedragen of afgerond. De overeenkomst kan ook worden opgezegd vanuit HSC met opgaaf van redenen (liefst in een persoonlijk gesprek).

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!